Anbi gegevens

Naam : Stichting Dierenasiel Tiel

Adres : Jhr. P. A. Reuchlinlaan 125 4007VZ Tiel

Telnr: 0344-613969

KvK nr: 41060364

RSIN nr: 803564235

Bankrekeningnr: NL74RABO0301463956

Email: info@dierenasieltiel.nl

Doelstelling

Het doel van de Stichting is om het dierenwelzijn te bevorderen, specifiek gericht op de volgende aspecten:

 • Het exploiteren van een dierenasiel om de volgende zaken te behartigen;
 • De opvang van zwerfdieren met name honden en katten;
 • Het aannemen en herplaatsen van dieren waarvan afstand is gedaan;
 • Het plaatsen van (zwerf)dieren bij nieuwe eigenaren;
 • Het geven van voorlichting over dierenwelzijn, specifiek gericht op huisdieren;
 • Het bieden van educatie aan diverse doelgroepen.

Activiteiten

De activiteiten van de Stichting zijn nauw verbonden met de doelstellingen:

 • Het opvangen van honden en katten die zwervend worden aangetroffen;
 • Het aannemen en herplaatsen van dieren waarvan afstand is gedaan;
 • Het plaatsen van (zwerf)dieren bij nieuwe eigenaren;
 • Begeleiding van vrijwilligers en stagiaires;
 • Overleg met de deelnemende gemeentes;
 • Informatie voorzien aan doelgroepen;
 • Het bevorderen van donaties, giften en alle andere mogelijkheden tot fondsenwerving;
 • Overleg met derden om dierenwelzijn vorm te geven en educatie op dit gebied te bevorderen.

Privacy wetgeving

De persoonsgegevens worden beveiligd en afgesloten opgeslagen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacyverklaring is op te vragen via telefoon of email.

Download
Jaarrekening2022
Jaarrekening 2022.PDF
Adobe Acrobat document 8.7 MB
Download
ANBI Publicatie document.pdf
Adobe Acrobat document 464.1 KB

Beleidsplan

Het beleid is erop gericht om voldoende middelen en draagkracht te genereren om de doelstelling te kunnen blijven realiseren. Daarbij spelen de volgende zaken een rol:

 • Het uitvoeren van gemeentelijke wettelijke taken tegen een kostendekkende vergoeding;
 • Het aanwenden van andere financieringsbronnen binnen de wettelijke kaders;
 • Het zoeken naar voldoende draagvlak binnen de bevolking;
 • Het uitdragen van een non-euthanasie beleid;
 • Het zorgen voor goed geschoold personeel;
 • Het duidelijk communiceren met alle betrokken partijen en overkoepelende organisaties.

Bestuur & organisatie

 • Diana van Kruistum, voorzitter
 • Ab Willemsen, penningmeester
 • Melissa Rodenburg, secretaris
 • Zwanny Naber, algemeen lid

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen enkele beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het personeel wordt beloond op basis van het arbeidsreglement.

Financiële verantwoording

Het bestuur van de Stichting legt jaarlijks verantwoording af middels een financieel jaarverslag dat vergezeld gaat van een accountantsverklaring. Voorafgaand aan een nieuw boekjaar wordt er een begroting opgesteld.